top of page
Tour Group

 ימי פעילות

לאפשר למחנך תהליך סוציאליזציה למקצוע

חיזוק ,הקניית ידע וכילים בסיסיים להתמודדות מיטבית ומוצלחת בשדה העבודה בצורה חוויתתי מצמיחה ומעודדת גיבוש והכלה באמצעות סדנאות ידע ,סדנאות גיבוש חוויתי ,ימי פעילות ,ימי שיא 

bottom of page