top of page
Family Time

לנא הכלה וטיפולים

 מאושר גפ"ן מס' 5657 

.מתן מענים טיפוליים ורגשיים בדרכי התערבות מגוונים

פרטני/ קבוצתי/ כיתתי/ סדנאות הורים ומורים מועברת לתלמדים

מאותרים עם קשיים רגשיים / חברתיים /קשיים התנהגותיים
נוער בסיכון וקשיי למידה

דגש על התאמת המענה לאוכלוסיית היעד ולמרחב הבית ספרי ומאפייני הלקות

bottom of page