top of page
Dog with Family in Background

לנא כלבנות טיפולית

לנא כלבנות טיפולית מס 16142 מאושר גפ"ן  

 העצמה וטיפוח רגשי ,ויסות התנהגות בתיווך כלבים טיפולים ,עבור תלמדים מאתגרים התנהגותית ,נוער בסיכון ,חוותי סדנאתי וכיתתי ,כלל

תלמידים

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: רכישת מיומנויות חברתיות , תקשורת ,רגשיות אמפתיה לבעלי חיים והכשרת מנהיגים וטיפול בבעיות דרך בעלי החיים

bottom of page